ഇടുക്കിയിലെ പാമ്പാടുംപാറയിലുള്ള ഏലം ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ സ്കിൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ് ഒരു ഒഴിവ്. തത്സമയ അഭിമുഖത്തിലൂടെ യാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. താത്കാലിക നിയമനമാണ്. യോഗ്യത: അഗ്രി കൾച്ചർ/ഹോർട്ടികൾച്ചർ ബി.എസ്സി. വിശദവിവരങ്ങൾക്കായി www.kau.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് കാണുക.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here