• മൂന്നാം വർഷ ബി എ എസ് എൽ പി ഡിഗ്രി സപ്ലിമെന്‍ററി പരീക്ഷ ജനുവരി 2023

കേരള ആരോഗ്യശാസ്ത്ര സർവ്വകലാശാല 2023 ജനുവരി നാല് മുതലാരംഭിക്കുന്ന മൂന്നാം വർഷ ബി എ എസ് എൽ പി ഡിഗ്രി സപ്ലിമെന്‍ററി (2012 സ്കീം) പരീക്ഷക്കു 2022 ഡിസംബർ പന്ത്രണ്ടു വരെ ഓൺലൈനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. പേപ്പറൊന്നിനു 110/- രൂപ ഫൈനോടുകൂടി ഡിസംബർ പതിമൂന്നു വരേയും, 335/- രൂപ സൂപ്പർ ഫൈനോടുകൂടി ഡിസംബർ പതിനാലു വരേയും ഓൺലൈൻ രജിസ്‌ട്രേഷൻ നടത്താം.

  • അവസാന വർഷ ബി ഡി എസ് ഡിഗ്രി പാർട്ട് II സപ്ലിമെന്‍ററി പരീക്ഷ ജനുവരി 2023

2023 ജനുവരി പതിമൂന്നു മുതലാരംഭിക്കുന്ന അവസാന വർഷ ബി ഡി എസ് ഡിഗ്രി പാർട്ട് II സപ്ലിമെന്‍ററി (2010 & 2016 സ്കീം) പരീക്ഷക്കു 2022 ഡിസംബർ പതിമൂന്നു മുതൽ ഇരുപത്തിമൂന്നു വരെ ഓൺലൈനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. ഓരോ ചോദ്യപേപ്പർ കോഡിനും 110/- രൂപ ഫൈനോടുകൂടി ഡിസംബർ ഇരുപത്താറു വരേയും, 335/- രൂപ സൂപ്പർഫൈനോടുകൂടി ഡിസംബർ ഇരുപത്തെട്ടു വരേയും ഓൺലൈൻ രജിസ്‌ട്രേഷൻ നടത്താം.

  • മൂന്നാം വർഷ ബി എസ് സി ഒപ്‌റ്റോമെട്രി ഡിഗ്രി റെഗുലർ/സപ്ലിമെന്‍ററി പരീക്ഷ ജനുവരി 2023

2023 ജനുവരി പതിനാറു മുതലാരംഭിക്കുന്ന മൂന്നാം വർഷ ബി എസ് സി ഒപ്‌റ്റോമെട്രി ഡിഗ്രി റെഗുലർ/സപ്ലിമെന്‍ററി പരീക്ഷക്ക് 2022 ഡിസംബർ ഇരുപതു വരെ ഓൺലൈനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. പേപ്പറൊന്നിനു 110/- രൂപ ഫൈനോടുകൂടി ഡിസംബർ ഇരുപത്തിമൂന്നു വരേയും, 335/- രൂപ സൂപ്പർഫൈനോടുകൂടി ഡിസംബർ ഇരുപത്താറു വരേയും ഓൺലൈൻ രജിസ്‌ട്രേഷൻ നടത്താം.