2023 ജനുവരിയിൽ പരീക്ഷ നടത്തി, ഫലപ്രഖ്യാപനം നടത്തിയ രണ്ടാം വർഷ എം പി ടി ഡിഗ്രി റെഗുലർ/സപ്ലിമെന്‍ററി (2016 സ്കീം) പരീക്ഷാ റീ ടോട്ടലിങ് ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.