തിരുവനന്തപുരം സർക്കാർ ആയുർവേദ കോളേജ് രചനാശരീര, ദ്രവ്യഗുണ വിജ്ഞാന, പ്രസൂതിതന്ത്ര & സ്ത്രീരോഗ, പഞ്ചകർമ്മ എന്നീ വകുപ്പുകളിൽ ഓണറേറിയം അടിസ്ഥാനത്തിൽ റിസർച്ച്  ഫെല്ലോമാരെ നിയമിക്കുന്നതിന് ജൂൺ 12ന് രാവിലെ 11ന് പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ ഓഫീസിൽ വാക്ക് ഇൻ ഇന്റർവ്യൂ നടത്തും.  ബന്ധപ്പെട്ട  വിഷയങ്ങളിൽ ബിരുദാനന്തരബിരുദമുളളവർ ബയോഡേറ്റയും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ ഒറിജിനലും സഹിതം ജൂൺ 12ന് രാവിലെ 10.30 ന് ഹാജരാകണം.

Leave a Reply