വയനാട് ജില്ലയിലെ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിങ്ങിന് മാനേജരെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഫോൺ: 0484 3503170

Leave a Reply