തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ സി എ കമ്പനിയിൽ ചുരുങ്ങിയത് രണ്ടു വർഷത്തെ മുൻപരിചയമുള്ള സ്റ്റാഫിനെ ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. 25 നും 40 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 8086844000 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

Leave a Reply