തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ കണിമംഗലത്തെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ബദ്ര് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലേക്ക് അക്കൗണ്ടൻറ്, വെൽഡർ എന്നീ തസ്തികകളിലെ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 9446621245 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

Leave a Reply