കൊല്ലം ജില്ലയിലെ എൻ ബി എഫ് സി യിലേക്ക് മാനേജർ, ടെലി കോളർ എന്നിവരുയുടെ ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷിച്ചു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 7736449017 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

Leave a Reply