ആര്യ അഗ്രോടെക്കിലേക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് സെക്രട്ടറി, കണ്ടൻന്റ് റൈറ്റർ, ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനർ,  മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്, സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 9447351001 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

Leave a Reply