തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ബാങ്കിലേക്ക് മാനേജർ, അക്കൗണ്ടൻറ്, ക്ലർക്ക്, ഡിറ്റിപി ഓപ്പറേറ്റർ, കലക്ഷൻ ഏജൻറ്, പ്യൂൺ എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 8606322247 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

Leave a Reply