തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ നാലാഞ്ചിറ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെ ജെ കെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് നിയോനാറ്റോളജിസ്റ്റിൻറെയും വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വിസിറ്റിംഗ് കൺസൾട്ടിൻറെയും ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 04712544080 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

Leave a Reply