തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ നെല്ലിമൂടുള്ള ന്യൂ ബിഎഡ് കോളേജിലേക്ക് അധ്യാപകരെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 9447380182 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

Leave a Reply