Munavira Vakayil
Munavira Vakayil
Sub Editor, NowNext

സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇന്ത്യ സീഡ് ഫണ്ട് സ്‌കീം (എസ്.ഐ.എസ്.എഫ്.എസ്) ആദ്യഘട്ട സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ്. ഒരു സംരഭത്തിന്റെ വളർച്ചയുടെ പ്രാരംഭ ഘട്ടങ്ങളിൽ സംരംഭകർക്ക് മൂലധനത്തിന്റെ ലഭ്യത അത്യാവശ്യമാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഈ സ്‌കീം ഗുണം ചെയ്യുക.

നൂതനാശയങ്ങൾ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനും വളർന്ന് വരുന്ന സംരഭകർക്ക് അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും രാജ്യത്ത് ശക്തമായ സ്റ്റാർട്ട് അപ് ഇക്കോസിസ്റ്റം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് അപ് ഇന്ത്യ വിഭാവനം ചെയ്തത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ്  സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇന്ത്യ, ഫണ്ടിങ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്.

സംരംഭക ആശയത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിശദ വിവരങ്ങളുടെ കോപ്പിയും,  സംരഭക സഹായത്തിനായി ബാങ്ക് ലോൺ എടുത്തവരും ആണെങ്കിൽ എസ്.ഐ.എസ്.എഫ്.എസ് ലഭിക്കാൻ കൂടുതൽ സഹായകരമാവും.
ആശയം തെളിയിക്കൽ, പ്രോട്ടോടൈപ്പ് വികസനം, ഉൽപ്പന്ന ട്രയലുകൾ, വിപണി പ്രവേശനം, വാണിജ്യവൽക്കരണം എന്നിവയ്ക്കായി സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നതിന് 945 കോടി രൂപ ചെലവഴിക്കുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇന്ത്യ സീഡ് ഫണ്ട് സ്‌കീം (എസ്ഐഎസ്എഫ്എസ്) ഡിപിഐഐടി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് അടുത്ത 4 വർഷത്തിനുള്ളില് 300 ഇന് ക്യുബേറ്ററുകളിലൂടെ 3,600 സംരംഭകരെ പിന്തുണയ്ക്കും.

ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിന്റെ സീഡ് ഫണ്ടിങ്ങ് അപര്യാപ്തത ആശയം വികസിപ്പിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ സംരഭകരെ ബാധിക്കുന്നു. ഈ ഘട്ടത്തിൽ ആവശ്യമായ മൂലധനമില്ലായ്മ നല്ല ബിസിനസ് ആശയങ്ങളുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് ഇടവേള വരുത്തേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ആശയം, പ്രോട്ടോടൈപ്പ് വികസനം, ഉൽപ്പന്ന ട്രയലുകൾ, വിപണി പ്രവേശനം, വാണിജ്യവൽക്കരണം എന്നിവയുടെ തെളിവിനായി ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ആവശ്യമായ ഈ നിർണായക മൂലധനത്തിന്റെ അഭാവം കാരണം പല നൂതന ബിസിനസ് ആശയങ്ങളും ഉയരുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നു. അത്തരത്തിൽ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന് കേസുകൾക്ക് ഗുണകരമായി സഹായിക്കാൻ സീഡ് ഫണ്ട് പദ്ധതിയിലൂടെ സഹായകരമാവുന്നു.

മികച്ച ആശയത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനും പുരോ​ഗതി നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനുമായി പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പിനും ഫണ്ട് കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനുമെല്ലാം പദ്ധതിയുടെ കീഴിൽ വിദ​ഗ്ദ സമിതിയെയും രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇന്ത്യ സീഡ് ഫണ്ട് സ്കീമിന് അപേക്ഷിക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്
  • അപേക്ഷ സമയത്ത് രണ്ട് വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്ത, ഡിപിഐഐടി അം​ഗീകരിച്ച ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ് ആയിരിക്കണം. ഡിപിഐഐടി
    അം​ഗീകൃതമായി ലഭിക്കുന്നതിന് https://www.startupindia.gov.in/content/sih/en/startupgov/startup-recognition-page.html ഇത് സന്ദർശിക്കുക.
  • സ്റ്റാർട്ടപ്പിന് ഒരു മാർക്കറ്റ് ഫിറ്റ്, പ്രായോ​ഗിക വാണിജ്യവൽക്കരണം, സ്‌കെയിലിംഗിന്റെ വ്യാപ്തി എന്നിവയുള്ള ഒരു ഉൽപ്പന്നമോ സേവനമോ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ബിസിനസ് ആശയം ഉണ്ടായിരിക്കണം.
  • സ്റ്റാർട്ടപ്പ് അതിന്റെ പ്രധാന ഉൽപ്പന്നം അല്ലെങ്കിൽ സേവനം, അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് മോഡൽ, അല്ലെങ്കിൽ വിതരണ മോഡൽ, അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്യം
    തുടങ്ങിയ പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിനായുള്ള മെത്തഡോളജി അഥവാ രീതി ശാസ്ത്രം സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോ​ഗിക്കണം.
  • സാമൂഹിക ആഘാതം, മാലിന്യ സംസ്‌ക്കരണം, ജല മാനേജ്മെന്റ് , സാമ്പത്തിക ഉൾച്ചേർക്കൽ , വിദ്യാഭ്യാസം, കൃഷി, ഭക്ഷ്യ സംസ്ക്കരണം, ബയോടെക്നോളജി, ആരോഗ്യപരിപാലനം, ഊർജ്ജം, ചലനാത്മകത, പ്രതിരോധം, ബഹിരാകാശം, റെയില് വേ, എണ്ണ, വാതകം, തുണിത്തരങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ നൂതന പരിഹാരങ്ങൾ സൃഷ്ട്ടിക്കുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് മുൻ​ഗണന നൽകപ്പെടും.
  • കമ്പനി ആക്ട് 2013 ഉം സെബി(ഐസിഡിആർ) റെ​ഗുലേഷൻസ് 2018 എന്നിവ പ്രകാരം സ്റ്റാർട്ടപ്പിലെ ഇന്ത്യൻ പ്രമോട്ടർമാർ അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ കുറഞ്ഞത് 51 ശതമാനമെങ്കിലും ആയിരിക്കണം സ്കീമിന്റെ ഇൻക്യുബേറ്റർ.
  • ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് അപേക്ഷകന് പദ്ധതിയുടെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഓരോ തവണയും ഗ്രാന്റ്, ഡെബിറ്റ്/കൺവേർട്ടബിൾ ഡിബഞ്ചറുകൾ എന്നിവയുടെ രൂപത്തിലും സീഡ് പിന്തുണ ലഭിക്കും.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്  seedfund.startupindia.gov.in സന്ദർശിക്കുക

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here