കാസർകോട് ജില്ലയിലെ കാഞ്ഞങ്ങാട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുക്കം ടയേഴ്സ്ലേക്ക് സെയിൽസ്മാൻ, കാർ എസി മെക്കാനിക്ക്, ടെക്നീഷ്യൻ എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 9847002810 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

Leave a Reply