എറണാകുളം ജില്ലയിലെ വെണ്ണല യിലുള്ള പെട്രോൾപമ്പിൽ സെയിൽസ്മാനെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 9447818090 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

Leave a Reply