കൊല്ലം ജില്ലയിലെ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ടെലി കോളർടെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 8943359116 നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

Leave a Reply