മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഇൻറീരിയർ ഡിസൈനിങ് കമ്പനിയിലേക്ക് ആർക്കിടെക്ടിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.  കൂടുതൽ താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ എന്ന മേഖലയ്ക്ക് അപേക്ഷ അയക്കേണ്ടതാണ്

Leave a Reply