കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തലശ്ശേരി കുയ്യാലിലേക്ക് ദിവസവേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ ടൂവീലർ മെക്കാനിക്കിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 9861547241 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

Leave a Reply