എറണാകുളം ജില്ലയിലെ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ഇലക്ട്രീഷ്യൻ, വെൽഡർ. എസി മെക്കാനിക്ക്, ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ടെക്നീഷ്യൻ എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 8129805083 നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

Leave a Reply