കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഉടൻ ആരംഭിക്കുന്ന ഫുഡ് പ്രോജക്ടിലേക്ക് ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ്, ഫീൽഡ് സ്റ്റാഫ് എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഫോൺ: 8086681933, 9188356101.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here