വെസ്റ്റ്ഹില്ലിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെയർ ആഗ്രോവെറ്റ് ലബോറട്ടറീസിലേക്ക് സെയിൽസ് മാനേജരെ ആവശ്യമുണ്ട്. അപേക്ഷകൾ [email protected] എന്ന ഇ-മെയിലിൽ അപേക്ഷ അയക്കേണ്ടതാണ്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here