കണ്ണൂർ ശ്രീ നാരായണ കോളേജിൽ 2023 മാർച്ച് 21, 22 തീയ്യതികളിലായി നടത്താൻ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ആറാം സെമസ്റ്റർ ബി. എ. മലയാളം ഡിഗ്രി (റെഗുലർ / സപ്ലിമെന്ററി) ഏപ്രിൽ 2023 പ്രൊജക്റ്റ് മൂല്യ നിർണ്ണയം /വാചാ പരീക്ഷകൾ 2023 ഏപ്രിൽ 11, 12 തീയ്യതികളിലേക്ക് മാറ്റിയതായി അറിയിക്കുന്നു. പരീക്ഷാ സമയത്തിൽ മാറ്റമില്ല. മറ്റു കോളേജുകളിലെ പരീക്ഷാ തീയതികളിൽ മാറ്റമില്ല.