എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കമ്പനിയിലേക്ക് ഡ്രൈവറെ ആവശ്യമുണ്ട്. 30-നും 50-നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ഫോൺ: 8113013355, 9633103355.

 

Leave a Reply