കൊടുങ്ങല്ലൂർ മേഖലയിൽ തീവീലറിൽ പഴം, പച്ചക്കറി വിൽക്കാൻ ഡ്രൈവർമാരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 9645444545.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here