വളാഞ്ചേരിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ലിനിക്കിലേക്ക് നഴ്സ്, ട്രെയിനി നഴ്സ്, ലാബ് ട്രെയിനി എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ; 8921858399, 0487 2631 630.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here