പഞ്ചായത്ത് അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോ-ഓഡിനേറ്റർ ആൻഡ് പ്രൊമോട്ടറെ ആവശ്യമുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ [email protected]  ഇ-മെയിലിലേക്ക് അയയ്ക്കുക.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here