തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ബിസിനസ് അസോസിയേറ്റ്, റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫീസർ എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഫോൺ: 8072555149, 9961181322.

Leave a Reply