കതിരൂരിലുള്ള പാട്യം സോഷ്യൽ സർവിസ് സൊസൈറ്റിയിലേ ക്ക് അക്കൗണ്ടൻറിനെ ആവശ്യ മുണ്ട്. അടിസ്ഥാന യോഗ്യത: ബി.കോം. ചുരുങ്ങിയത് രണ്ടു വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം വേണം. അപേക്ഷകൾ [email protected] എന്ന ഇ-മെയിലി ലേക്ക് അയയ്ക്കുക.

Leave a Reply