തൃശൂർ ജില്ലയിലെ പറവട്ടാനിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നേതാജി പബ്ലിഷിങ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിങ് സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് മാർക്കറ്റിങ് എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. അപേക്ഷകൾ [email protected] എന്ന ഇ-മെയിലിലേക്ക് അയയ്ക്കുക.

Leave a Reply