ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഏറോനോട്ടിക്സിൽ 475 അപ്രൻറിസ് ഒഴിവ്. നാസിക്കിലെ എയർ ക്രാഫ്റ്റ് ഡിവിഷനിലാണ് അവസരം. ഒരുവർഷത്തെ പരിശീലനമായിരിക്കും. ഐ.ടി. ക്കാർക്കാണ് അവസരം. ഒഴിവുകൾ: ഫിറ്റർ-210, ടർണർ-28, മെഷീനിസ്റ്റ് 26, കാർപെന്റർ-3, മെഷീ നിസ്റ്റ് (ഗ്രൈൻഡർ)-6, ഇലക്ട്രീഷ്യൻ -78, ഡോട്സ്മാൻ (മെക്കാനിക്കൽ)-8, ഇലക് ട്രോണിക് മെക്കാനിക്-8, സ്പെയിൻറർ (ജനറൽ)-5, ഷീറ്റ്മെറ്റൽ വർക്കർ 4, മെക്കാനിക് (മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ 4, കംപ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റർ ആൻഡ് പ്രോഗ്രാ മിങ് അസിസ്റ്റൻറ്-77, വെൽഡർ (ഗ്യാസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്)-10,
യോഗ്യത: ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ഐ.ടി.ഐ. പാസായിരിക്കണം. അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം: വിശദവിവ
www.hal-india.co.in വെബ്സൈറ്റ് കാണുക. അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് www.apprenticeshipindia.org എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം എച്ച്.എ.എൽ. വെബ് സൈറ്റിലൂടെ അപേക്ഷിക്കണം.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here