തൃശൂർ ജില്ലയിലെ കൊടുങ്ങല്ലൂരിലേക്ക് പാർട്ട് ടെം ഓഫിസ് സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഫോൺ: 9746583205,

Leave a Reply