അഞ്ചുവർഷത്തെ മുൻപരിചയമുള്ള ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ബിസിനസ് എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 9495819310. അപക്ഷ [email protected] എന്ന ഇ-മെയിലിലേക്ക് അയക്കുക.

Leave a Reply