കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ആം ടെക് ഓഫീസിലേക്ക് സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഫോൺ: 8139078140.

Leave a Reply