എറണാകുളം ജില്ലയിലെ മഞ്ഞുമ്മലിലെ ഡെൻറൽ ക്ലിനിക്കിലേക്ക് അസിസ്റ്റൻറിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഫോൺ: 9645463468, 8921146540.

Leave a Reply