പുത്തൂർ ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ രചന ശരീരയിൽ അസിസ്റ്റൻറ് പ്രൊഫസറുടെ ഒഴിവുണ്ട്. രചന ശരീരയിൽ പി. ജി. ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഫോൺ: 9446546182.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here