കല്യാണി ഫുഡ് പ്രൊഡക്ടി ലേക്ക് മാർക്കറ്റിങ് മാനേജർ, ഏരിയ മാനേജർ എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 9446877718.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here