തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ കുന്നംകുളത്തുള്ള റോയൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് സ്റ്റാഫ് നഴ്സിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഫോൺ: 9447151741, 0488521 5799.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here