കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ നാഷണൽ ഫോഴ്സ് അക്കാദമിയിലേക്ക് ഓഫീസ് അഡ്മിനെയും വിവിധ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് ഫാക്കൽട്ടിമാരെയും ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഫോൺ: 7592996272, 7510245245.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here