കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മട്ടന്നൂർ മാളിലെ ഫാൻസി ഷോപ്പിലേക്ക് സെയിൽസ് സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഫോൺ: 79941 57101.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here