എറണാകുളം നഗരത്തിലേക്ക് ക്ലറിക്കൽ സ്റ്റാഫ്, അക്കൗണ്ടൻറ്, ബില്ലിങ് സ്റ്റാഫ്, കംപ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റർ എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഫോൺ: 9388623666.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here