തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് റിസപ്ഷനിസ്റ്റ്നെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്  ഫോൺ: 9744867285.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here