മൂവാറ്റുപുഴയിലുള്ള ഗാർമെൻറ് ഫാക്ടറികളിലേക്ക് തയ്യൽക്കാരെ ആവശ്യമുണ്ട്കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഫോൺ: 8075455881, 8848085165

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here