കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ നഴ്സറിയിലേക്ക് ചെടികളെപ്പ റ്റി നന്നായി അറിയാവുന്ന ഗാർ ഡിയും മാർക്കറ്റിങ് എക്സി ക്യൂട്ടീവിനെയും ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഫോൺ: 8921190812.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here