കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ വടകരയിലേക്ക് ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ്, അക്കൗണ്ടൻറ്, ടെലികോളർ എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഫോൺ: 0496 2512530.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here