രണ്ടാം വർഷ ബിരുദ പരീക്ഷയ്ക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത്, മൂന്നാം വർഷ ട്യൂഷൻ ഫീസ് അടക്കുകയും എന്നാൽ മൂന്നാം വർഷ പരീക്ഷയ്ക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ കഴിയാതിരുന്ന 2017, 2018, 2019 അഡ്മിഷൻ വിദൂരവിദ്യാഭ്യാസ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാർച്ച് 2022 പരീക്ഷയ്ക്ക് ടോക്കൺ രജിസ്ട്രേഷൻ അനുവദിച്ച് തുടർന്ന് വരുന്ന മൂന്നാം വർഷ പരീക്ഷ എഴുതാൻ അവസരം നൽകുന്നു. കോവിഡ് 19 കാരണം മൂന്നാം വർഷ ട്യൂഷൻ ഫീസ് ഒടുക്കാൻ കഴിയാത്ത മേൽ വിഭാഗത്തിലെ അർഹരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ട്യൂഷൻ ഫീസടച്ച് ടോക്കൺ രജിസ്ട്രേഷൻ അനുവദിക്കും. വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് വിദൂരവിദ്യാഭ്യാസ വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെടുക