പരീക്ഷാഫലം

കണ്ണൂർ സർവകലാശാല പഠനവകുപ്പുകളിലെ രണ്ടാം സെമസ്റ്റർ എൽഎൽഎം സപ്ലിമെന്ററി മെയ് 2021, മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ എൽഎൽഎം, എക്കണോമിക്സ്, അപ്ലൈഡ് എക്കണോമിക്സ്, എം ബി എ സപ്ലിമെന്ററി നവംബർ 2021 (സി സി എസ് എസ് 2015 സിലബസ്) പരീക്ഷകളുടെ ഫലം വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. പുനർമൂല്യ നിർണ്ണയം / സൂക്ഷ്മ പരിശോധന /പകർപ്പ് ലഭ്യമാക്കൽ എന്നിവയ്ക്ക് ഏപ്രിൽ 3 ന് വൈകുന്നേരം 5 മണിവരെ അപേക്ഷിക്കാം.

പുനർമൂല്യ നിർണ്ണയ ഫലം

അഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജുകളിലെയും സെന്ററുകളിലെയും രണ്ടാം സെമസ്റ്റർ ബി.എഡ് (ഏപ്രിൽ 2022 ) പരീക്ഷകളുടെ പുനർമൂല്യ നിർണ്ണയ ഫലം വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.