• ബി.എൽ.ഐ.എസ്.സി

ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ ബി.എൽ.ഐ.എസ്.സി(2022 അഡ്മിഷൻ റഗുലർ, 2021 അഡ്മിഷൻ സപ്ലിമെൻററി, 2020,2019,2018 അഡ്മിഷനുകൾ മെഴ്‌സി ചാൻസ്, 2012-2015 അഡ്മിഷനുകൾ സെപ്ഷ്യൽ മെഴ്‌സി ചാൻസ്) ബിരുദ പരീക്ഷകൾ ഏപ്രിൽ 19ന് തുടങ്ങും. ടൈംടേബിൾ വെബ്‌സൈറ്റിൽ.

  • എം.എ ഇംഗ്ലീഷ്

നാലാം സെമസ്റ്റർ എം.എ ഇംഗ്ലീഷ് (സി.എസ്.എസ്, 2018,2017,2016 അഡ്മിഷനുകൾ സപ്ലിമെൻററി, 2015,2014,2013,2012 അഡ്മിഷനുകൾ മെഴ്‌സി ചാൻസ് – നവംബർ 2022) പരീക്ഷയുടെ പ്രോജക്ട്, കോംപ്രിഹെൻസീവ് വൈവ ഏപ്രിൽ മൂന്നിന് മൂവാറ്റുപുഴ,ഇലാഹിയ കോളജ് ഓഫ് ആർട്‌സ് ആൻഡ് സയൻസ്, ആലുവ സെൻറ് സേവ്യേഴ്‌സ് കോളജ് ഫോർ വിമൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നടത്തും.

  • എം.എസ്.സി മെഡിക്കൽ ബയോകെമിസ്ട്രി

നാലാം സെമസ്റ്റർ എം.എസ്.സി മെഡിക്കൽ ബയോകെമിസ്ട്രി(2020 അഡ്മിഷൻ റഗുലർ, 2016-2019 അഡ്മിഷനുകൾ സപ്ലിമെൻററി – ഏപ്രിൽ 2023) പരീക്ഷയുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷ ഏപ്രിൽ 17 മുതൽ നടത്തും.