മുംബൈ റിസേർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ സർവീസസ് ബോർഡിലേക്ക് ഗവേഷകരെ ക്ഷണിച്ചു. ഗ്രേഡ് B.യിൽ ph.d തസ്‌തികയിൽ 14ഒഴിവുകളുണ്ട് www.rbi.org.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെ ഓൺലൈൻ ആയി അപേക്ഷിക്കണം. വിശദമായ വിജ്ഞാപനം വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. അപേക്ഷിക്കണ്ട അവസാന തീയ്യതി നവംബർ 30 ആണ്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here