വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാർത്ഥിൾക്കുള്ള രണ്ടാം വർഷ സേ/ഇംപ്രൂവ്‌മെന്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ആഗസ്റ്റ്  27 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.  ബന്ധപ്പെട്ട സ്‌കൂളിൽ വൈകിട്ട് മൂന്ന് വരെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

Leave a Reply