ഓക്സിലിയറി നേഴ്സിംഗ് ആന്റ് മിഡ് വൈഫറി കോഴ്സിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുളള അവസാന തീയതി സെപ്തംബര്‍ 17 വരെ നീട്ടിയതായി ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഡയറക്ടര്‍ അറിയിച്ചു.

Leave a Reply